Raport nr 34/2017
19:31 27.07.2017

Istotne odchylenia w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 marca 2017 r. w stosunku do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 marca 2016 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że prace związane ze sporządzeniem i badaniem jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r. („Rok Obrotowy”) wykazały, że poszczególne pozycje w przygotowywanym bilansie Spółki (jednostkowym oraz skonsolidowanym) w sposób istotny odbiegają od analogicznych danych finansowych jakie Spółka osiągnęła w analogicznym okresie w ubiegłym roku obrotowym, tj. w roku obrotowym 2015/2016.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, wybrane dane finansowe Spółki za Rok Obrotowy przedstawiają się następująco:
1) Sprawozdanie jednostkowe:
– wynik finansowy netto 2.593.000,00 (spadek w stosunku do roku obrotowego 2015/2016 r. o 69% r/r),
– środki pieniężne i ich ekwiwalenty 122.745.043,00 (wzrost w stosunku do roku obrotowego 2015/2016 o 642% r/r)

2) Sprawozdanie skonsolidowane:
– wynik finansowy netto 13.510.223,00 (spadek w stosunku do roku obrotowego 2015/2016 r. o 67% r/r),
– koszty ogólnego zarządu 15.071.885,00 (wzrost w stosunku do roku obrotowego 2015/2016 r. o 29% r/r),
– pozostałe koszty działalności podstawowej 37.517.408,00 (wzrost w stosunku do roku obrotowego 2015/2016 r. o 42% r/r),
– wierzytelności nabyte 544.466.832,00 (wzrost wartości bilansowej w stosunku do roku obrotowego 2015/2016 r. o 29% r/r)

Jednocześnie Spółka informuje, iż niższa w stosunku do poprzedniego roku obrotowego wartość zysku netto w głównej mierze wynika z realizacji celów zawartych w strategii grupy kapitałowej Spółki („Grupa Kapitałowa”), co w konsekwencji wpływa na m.in. wzrost kosztów działalności operacyjnej oraz usług obcych, w szczególności dotyczy to:
a) obsługi nabytych w roku obrotowym 2016/2017 pakietów wierzytelności, których wartość w cenie nabycia osiągnęła rekordowy poziom;
b) poszukiwania nowych rynków oraz rozwoju na rynkach już obecnych, w tym na rynku chorwackim, na którym nabyto pierwszy portfel wierzytelności; oraz
c) kosztochłonnego procesu usprawnienia procesów biznesowych związanych z bieżącą działalnością Grupy Kapitałowej.

Spółka oczekuje, iż wzrost poczynionych nakładów będzie miał pozytywny wpływ na przyszłe prowadzenie działalności a także na dalsze perspektywy rozwoju.
Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane finansowe zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 31 lipca 2017 r. zgodnie z przyjętym harmonogramem przekazywania raportów okresowych, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 22/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Emitent zaznacza, że wskazane odchylenia w sprawozdaniu finansowym względem roku poprzedniego nie powinny wpłynąć negatywnie na dalsze perspektywy prowadzenia działalności, w szczególności na poziom inwestycji w pakiety, możliwość obsługi zobowiązań finansowych oraz rozwój na obecnych i nowych rynkach.