Raport nr 6/2023
17:47 17.03.2023

Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały ws. emisji obligacji serii M1 w ramach oferty publicznej

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 57/2022 z dnia 22 września 2022 r., informuje, że w dniu 17 marca 2023 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o emisji, w ramach ustanowionego w Spółce programu emisji obligacji („Program”), do 15.000 (piętnastu tysięcy) niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii M1 o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej do 15.000.000 PLN (piętnastu milionów złotych), z terminem ich wykupu przypadającym na dzień 14 kwietnia 2027 r. („Obligacje”).

Cena emisyjna 1 (jednej) Obligacji została ustalona w ten sposób, że będzie ona uzależniona od dnia złożenia zapisu na Obligacje przez Inwestora i będzie wynosić: (i) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 21 do 26 marca 2023 r. (włącznie) – 992,00 PLN (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote), (ii) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 27 do 30 marca 2023 r. (włącznie) – 994,00 PLN (dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote), a (iii) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 31 marca do 04 kwietnia 2023 r. (włącznie) – 996,00 PLN (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych).

Szczegółowe świadczenia wynikające z Obligacji, sposób ich realizacji oraz związane z Obligacjami prawa i obowiązki Spółki i obligatariuszy zostały określone w:

– Podstawowych Warunkach Emisji Obligacji stanowiących załącznik do prospektu podstawowego sporządzonego przez Spółkę w związku z ustanowieniem i realizacją Programu, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 16 lutego 2023 r. („Prospekt”), który to Prospekt wraz z suplementem do niego został opublikowany w formie elektronicznej i dostępny jest na stronie internetowej Spółki (https://obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-2023/#);

– Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji Serii M1, które zostały opublikowane w formie elektronicznej i dostępne są na stronie internetowej Spółki (https://obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-2023/#).

Podstawowe Warunki Emisji Obligacji wraz z Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji Serii M1 stanowią warunki emisji Obligacji w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

Obligacje będą emitowane w trybie art. 33 pkt 1) Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, na podstawie Prospektu.

Prospekt wraz z suplementem nr 1 do Prospektu zatwierdzonym przez KNF w dniu 15 marca 2023 r. jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i Obligacjach, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym dla dłużnych papierów wartościowych – Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie można rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych w ofercie lub objętych dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym.

Pliki do pobrania