Raport nr 25/2017
15:41 9.05.2017

Wykup obligacji serii K jednostki zależnej w celu ich umorzenia/spłata całości zobowiązań wynikających z emisji obligacji

Zarząd Spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 9 maja 2017 r. podmiot zależny Emitenta tj. Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”) dokonał wykupu wszystkich obligacji serii K wyemitowanych przez Fundusz o wartości nominalnej 33.800.000,00 zł. Tym samym całość zobowiązań wynikających z obligacji została spłacona w terminie i zgodnie z warunkami emisji obligacji.

W dniu 17 kwietnia 2014 r. Fundusz wyemitował, w ramach emisji prywatnej, 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) sztuk zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych 00/100) każda obligacja, o łącznej wartości nominalnej emisji 50.000.000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych 00/100), („Obligacje”), o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 9/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. Obligacje zostały wyemitowane na okres 3 lat z terminem wykupu 9 maja 2017 r. Oprocentowanie zmienne stanowiło sumę WIBOR 6M i 3,85 % w skali roku. Odsetki były płatne w okresach półrocznych. Następnie w dniach 31 marca 2016 r. oraz 9 maja 2016 r. na żądanie uprawnionych obligatariuszy część obligacji serii K w łącznej ilości 16.200 sztuk została przedterminowo wykupiona. Fundusz dokonał terminowego wykupu pozostałej części tj. 33.800 sztuk Obligacji w dniu dzisiejszym.

Obligacje zostały wykupione po ich wartości nominalnej tj. 1.000,00 zł (tysiąc złotych 00/100) za każdą przy czym zgodnie z warunkami emisji Obligacji, obligatariuszom wypłacono w dniu dzisiejszym odsetki za ostatni okres odsetkowy. Łączna kwota wypłacona obligatariuszom z tytułu wykupu Obligacji wynosi 34.747.076 zł (trzydzieści cztery miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych), w tym wartość nominalna 33.800.000 zł (trzydzieści trzy miliony osiemset tysięcy złotych) oraz odsetki za ostatni okres odsetkowy 947.000 zł (dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych). W dniu wykupu Obligacje uległy umorzeniu.