Raport nr 42/2007
1.12.2007

Publiczna oferta obligacji serii B

Działając w oparciu o §17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu (Emitent) informuje, że Zarząd Spółki w dniu 30.11.2007 r. na podstawie art. 2 pkt 1 oraz art. 9 pkt. 1 ustawy z dnia 29.06.1995 r. o obligacjach (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zm.) podjął uchwałę o emisji obligacji.

 1. Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu emituje nie mniej niż 13.000 (trzynaście tysięcy) i nie więcej niż 19.000 (dziewiętnaście tysięcy) obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda.
 2. Dniem rozpoczęcia oferty obligacji jest dzień 3 grudnia 2007 roku. Obligacje będą oferowane w terminie do 6 grudnia 2007 r. do godziny 10:30.
 3. Obligacje są emitowane jako jedna seria oznaczona literą „B” i kolejnymi numerami od 001 do 19000.
 4. Obligacje emitowane są w trybie oferty publicznej, zgodnie z art. 9 pkt 1 ustawy o obligacjach. W związku z wyjątkiem wskazanym w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oferta przeprowadzana jest bez sporządzenia, zatwierdzenia i publikacji prospektu emisyjnego.
 5. Obligacje nie będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.
 6. Wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1.000 (jeden tysiąc) złotych. Łączna wartość nominalna obligacji wynosi nie mniej niż 13.000.000 (trzynaście milionów) i nie więcej niż 19.000.000 (dziewiętnaście milionów) złotych.
 7. Obligacje mają formę dokumentu. Obligacje nie są zabezpieczone.
 8. Termin przydziału obligacji przez Zarząd Spółki wyznacza się na dzień 6 grudnia 2007 r., po zakończeniu przyjmowania ofert.
 9. Minimalna liczba przydzielanych obligacji wynosi 200 sztuk. Minimalny próg dojścia emisji obligacji do skutku to subskrybowanie i opłacenie 13.000 (trzynaście tysięcy) obligacji.
 10. Obligacje zostaną złożone w depozycie prowadzonym przez spółkę Dom Maklerski IDMSA z siedzibą w Krakowie (adres: 31-041 Kraków; Mały Rynek 7).
 11. Termin wykupu obligacji określony jest na dzień 7 grudnia 2009 roku. Obligacje są wykupywane według ich wartości nominalnej powiększonej o odsetki narosłe od dnia, w którym dokonano poprzedniej wypłaty odsetek. Oprocentowanie naliczane jest od dnia dokonania przydziału. Dla celów naliczania oprocentowania przyjmuje się, że pierwszy rok liczy 366 dni natomiast drugi rok 365 dni. Odsetki będą naliczane od wartości nominalnej, od dnia przydziału Obligacji i będą wypłacane co kwartał w następujących terminach: 6 marca 2008 r., 6 czerwca 2008 r., 8 września 2008 r., 8 grudnia 2008 r., 6 marca 2009 r., 8 czerwca 2009 r., 7 września 2009 r. oraz w dniu Wykupu Obligacji.
 12. Oprocentowanie obligacji jest zmienne. W pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 11%. W kolejnych okresach oprocentowanie będzie równe średniej stopie WIBOR3M z pięciu dni roboczych poprzedzających rozpoczęcie danego okresu odsetkowego powiększonej o 5,5 punktu procentowego w stosunku rocznym. Spółka może dokonać wcześniejszego wykupu obligacji. Spółka musi jednak zawiadomić Obligatariusza o wcześniejszym wykupie co najmniej 1 miesiąc przed planowanym terminem wykupu. Za zgodą Obligatariusza możliwy jest wykup bez zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Wykup może dotyczyć całości lub części obligacji. W przypadku wykupu części obligacji, obligacje będą wykupywane proporcjonalnie od każdego obligatariusza. Liczba wykupywanych obligacji będzie zaokrąglana w dół. Obligacje mogą być wykupywane przez Spółkę przed terminem wykupu jedynie celem ich umorzenia. Miejscem wykupu obligacji wraz z odsetkami jest siedziba Domu Maklerskiego IDMSA w Krakowie, adres: 31-041 Kraków; Mały Rynek 7.
 13. Wartość zaciągniętych zobowiązań przez spółkę na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia (30 września 2007 r.) wynosi 4.743 tyś PLN. Emitent nie posiada obecnie żadnych zobowiązań długoterminowych, a do czasu całkowitego wykupu obligacji zobowiązania nie przekroczą łącznie 70 %wartości sumy bilansowej.

Artur Górnik – Prezes Zarządu