Raport nr 60/2011
9.12.2011

Objęcie przez Emitenta obligacji wyemitowanych przez Spółkę zależną

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 9 grudnia 2011 r. nabył aktywa o znacznej wartości. Emitent objął, na podstawie umów subskrypcji, obligacje odsetkowe oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej, nie zabezpieczone, na okaziciela, wyemitowane, w ramach emisji prywatnej, przez Kredyt Inkaso Portfolio Investment (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu, stanowiącej Spółkę zależną Emitenta, o łącznej wartości nominalnej 144 000 000 zł (słownie: sto czterdzieści cztery miliony złotych) za cenę równą wartości nominalnej. Obligacje zostały wyemitowane w sześciu seriach o różnej wartości nominalnej emisji każdej serii obligacji, ale nie mniejszej niż 10 000 000 pln i nie większej niż 44 000 000 pln oraz o różnych okresach zapadalności emisji każdej serii obligacji ale nie krótszym niż 1 rok i nie dłuższym niż 5 lat.

 

Nabycie aktywów sfinansowano środkami uzyskanymi z emisji akcji serii H, emisji obligacji serii S02, S03 oraz emisji obligacji serii S04 i serii S05.
Wartość ewidencyjna nabytych aktywów jest równa wartości nominalnej nabytych obligacji tj. 144 000 000 zł.
Emitent jest jedynym wspólnikiem Spółki zależnej będącej emitentem obligacji, posiadającym 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki zależnej jak i 100% głosów w ogólnej licznie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki zależnej a ponadto Pan Artur Górnik będący Prezesem Zarządu Emitenta pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Klasy A Spółki zależnej.
Kryterium uznania nabywanych aktywów za aktywa o znacznej wartości jest przekroczenie 10% kapitałów własnych Emitenta.