Raport nr 65/2022
15:00 24.11.2022

Zmiana funkcji pełnionych przez Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2022 r. dokonała następujących zmian w zakresie funkcji pełnionych przez członków Zarządu Spółki:

  1. Pani Barbarze Rudziks, pełniącej dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, powierzono pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki,
  2. Panu Maciejowi Szymańskiemu, pełniącemu dotychczas funkcję Prezesa Zarządu Spółki, powierzono pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi Spółce przez Panią Barbarę Rudziks i Pana Macieja Szymańskiego:

  • nie prowadzą oni działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki,
  • nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,
  • nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej wobec Spółki jako członek jej organu,
  • nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowe informacje o Pani Barbarze Rudziks zostały przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 7/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r., natomiast o Panu Macieju Szymańskim raportem bieżącym nr 39/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.

Pliki do pobrania