Raport nr 71/2010
4.11.2010

Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu giełdowe

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. w Zamościu („Emitent”) informuje, że w dniu 3 listopada 2010 r. Spółka otrzymała Uchwałę nr 1144/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 listopada 2010 r. („GPW”) w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki KREDYT INKASO S.A. („Uchwała”).

Zgodnie z wyżej wymienioną Uchwałą, Zarząd Giełdy:
1) Stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 322 009 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki KREDYT INKASO S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.
2) Postanowił zgodnie z § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy wprowadzić z dniem 8 listopada 2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym wskazane powyżej akcje serii F spółki KREDYT INKASO S.A. pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 8 listopada 2010 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLKRINK00014″.

Akcje serii F zostały wyemitowane w związku z Uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A. z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ze środków własnych i emisji akcji „gratisowych”.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F zostało zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dnia 1 października 2010 r.

Zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW nr 645/10 z dnia 15 października 2010 r., przyjęcie do depozytu papierów wartościowych akcji serii F nastąpiło pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem PLKRINK00014.