Raport nr 58/2017
16:33 31.10.2017

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że 31 października 2017 roku Rada Nadzorcza Kredyt Inkaso S.A. podjęła uchwałę w sprawie wyboru spółki Deloitte Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpis na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 73, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000446833, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017/18 rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 roku a kończący się 31 marca 2018 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017/18 rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 roku a kończący się 31 marca 2018 roku, przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki, za I półrocze roku obrotowego 2017/18 rozpoczynającego się 1 kwietnia 2017 roku a kończącego się 31 marca 2018 roku.

Emitent w przeszłości korzystał z usług spółki Deloitte Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie.

W/w audytor dokonał badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy 2016/17 rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 roku a kończący się 31 marca 2017 roku, przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za I półrocze roku obrotowego 2016/17 rozpoczynającego się 1 kwietnia 2016 roku a kończącego się 31 marca 2017 roku.

Umowa Kredyt Inkaso S.A z Deloitte Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ma zostać zawarta na okres niezbędny do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdania finansowego.

Wybór biegłego rewidenta przez Radę Nadzorczą nastąpił zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami zawodowymi.