Raport nr 6/2011
7.02.2011

Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie dokumentu ofertowego

Zarząd Kredyt Inkaso SA (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym złożył Komisji Nadzoru Finansowego za pośrednictwem Banco Espirito Santo de Investimento S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie wniosek o zatwierdzenie dokumentu ofertowego zawierającego aktualizację dokumentu rejestracyjnego oraz dokument podsumowujący spółki Kredyt Inkaso S.A. wraz z wymaganymi dokumentami w formie wymaganych prawem załączników.
W/w dokument ofertowy służyć będzie publicznej ofercie i dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym nowych Akcji Emitenta serii H, przeprowadzonej w oparciu o § 3 ust. 4a Statutu Emitenta i Uchwałę Zarządu Emitenta nr 5/02/2011 z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii H z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii H i praw do akcji serii H oraz zmiany Statutu, planowanych emisji w ramach kapitału docelowego.