Raport nr 9/2019
15:25 15.03.2019

Częściowy wykup obligacji serii A1 oraz C1 w celu ich umorzenia.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 15 marca 2019 r. Emitent dokonał nabycia na rynku wtórnym części tj. 2.821 sztuk obligacji serii A1 („Obligacje 1”) oraz 995 sztuk obligacji serii C1 („Obligacje 2”) wyemitowanych przez Spółkę, w celu ich umorzenia.

Obligacje 1 zostały wyemitowane  w liczbie 120.000 sztuk, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda obligacja, o łącznej wartości nominalnej 120.000.000 zł, w ramach emisji prywatnej, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 72/2016 z dnia 28 września 2016 r., 77/2016 z dnia 3 października 2016 r., 17/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r.  Obligacje 1 zostały wyemitowane na okres 3 lat z terminem wykupu 7 października 2019 r., oprocentowanie WIBOR 6M + 3,7 % w skali roku. Odsetki były płatne w okresach półrocznych.

Obligacje 2 zostały wyemitowane  w liczbie 103.000 sztuk, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda obligacja, o łącznej wartości nominalnej 103.000.000 zł, w ramach emisji prywatnej, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 14/2017 z dnia 20 marca 2017 r. Obligacje zostały wyemitowane na okres 3 lat z terminem wykupu 29 marca 2020 r., oprocentowanie WIBOR 6M + 3,7 % w skali roku. Odsetki były płatne w okresach półrocznych. Ponadto zgodnie z raportem bieżącym nr 53/2018 z dnia 11 października 2018 r. Spółka dokonała umorzenia części Obligacji 2 po dokonaniu ich wykupu na rynku wtórnym.

Obligacje 1 i Obligacje 2 zostały wykupione poniżej ich wartości nominalnej. W dniu wykupu Obligacje 1 i Obligacje 2 uległy umorzeniu.

Pliki do pobrania