Raport nr 9/2017
18:13 7.03.2017

Emisja obligacji serii B1

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym tj. 7 marca 2017 r. uchwały w sprawie emisji obligacji serii B1 („Obligacje”).

Obligacje serii B1 wyemitowane zostaną na następujących warunkach:

CEL EMISJI OBLIGACJI:

Emitent przeznaczy środki pozyskane w ramach emisji Obligacji na bieżącą działalność operacyjną, w tym, w szczególności na bezpośredni lub pośredni zakup portfeli wierzytelności, reinwestycje (w tym również spłata wymagalnych zobowiązań finansowych) oraz akwizycję w podmioty działające na rynku wierzytelności.

OKREŚLENIE RODZAJU EMITOWANYCH OBLIGACJI ORAZ WIELKOŚĆ EMISJI:

Spółka wyemituje 25.763 (dwadzieścia pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii B1, o wartości nominalnej 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda, po cenie emisyjnej 970,38 zł (dziewięćset siedemdziesiąt złotych 38/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 25.763.000 zł (dwadzieścia pięć milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100).

Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi na okaziciela, nie mającymi formy dokumentu (zdematerializowane) i będą zarejestrowane w ewidencji w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Ustawa o Obligacjach).

Obligacje będą zaoferowane w trybie określonym w art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach, przez skierowanie propozycji ich nabycia do nie więcej niż 149 imiennie oznaczonych inwestorów.

WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA OBLIGACJI:

Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych, natomiast cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 970,38 zł (dziewięćset siedemdziesiąt złotych 38/100) złotych.

WARUNKI WYKUPU I WARUNKI WYPŁATY OPROCENTOWANIA OBLIGACJI:

Wysokość oprocentowania Obligacji jest zmienna i stanowi sumę WIBOR 6M oraz marży odsetkowej w wysokości 370 punktów bazowych. Maksymalny termin wykupu Obligacji nastąpi 8 marca 2021 roku. Odsetki od Obligacji będą wypłacane w okresach półrocznych (8 wrzesień 2017 r., 8 marca 2018 r., 8 wrzesień 2018 r., 8 marca 2019 r., 8 wrzesień 2019 r., 8 marca 2020 r., 8 wrzesień 2020 r., 8 marca 2021 r. – „Dni Płatności Odsetek”).

Emitent może dokonać wcześniejszego wykupu wszystkich lub części Obligacji. Emitent zawiadomi Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni przed datą wcześniejszego wykupu. Wcześniejszy wykup Obligacji może nastąpić najwcześniej w Dniu Płatności Odsetek za V okres odsetkowy. W takim wypadku premia dla Obligatariusza wyniesie: 0,75 procent wartości nominalnej jednej Obligacji (jeśli dzień takiego wcześniejszego wykupu nastąpi w Dniu Płatności Odsetek za V okres odsetkowy) 0,5 procent wartości nominalnej jednej Obligacji (jeśli dzień takiego wcześniejszego wykupu nastąpi w Dniu Płatności Odsetek za VI okres odsetkowy) oraz 0,25 procent wartości nominalnej jednej Obligacji (jeśli dzień takiego wcześniejszego wykupu nastąpi w Dniu Płatności Odsetek za VII okres odsetkowy).

Obligatariusz może żądać dokonania wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego Obligacji w przypadku niewypełnienia przez Emitenta zobowiązań wynikających z Obligacji bądź zaistnienia podstaw wcześniejszego wykupu opisanych w warunkach emisji Obligacji w szczególności gdy:

– Wskaźnik Finansowy przekroczy wartość 4,2 lub przekroczy wartość 3,7, nie przekraczając jednocześnie wartości 4,2 w dwóch kolejnych badaniach;

– zostaną wycofane lub przestaną obowiązywać jakiekolwiek zgody, zezwolenia, decyzje administracyjne lub inne licencje wymagane przez prawo, co powodowałoby uniemożliwienie Emitentowi prowadzenia przez niego działalności gospodarczej i wykonania jego zobowiązań wynikających z Obligacji;

– wszystkie akcje Emitenta zostaną wykluczone lub wycofane z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW,

– wydane zostanie przez sąd postanowienie o rozwiązaniu Emitenta lub podjęta zostanie uchwała walnego zgromadzenia Emitenta o rozwiązaniu Emitenta lub podjęta zostanie decyzja o przeniesieniu siedziby Emitenta za granicę.

WYSOKOŚĆ I FORMY EWENTUALNEGO ZABEZPIECZENIA I OZNACZENIE PODMIOTU UDZIELAJĄCEGO ZABEZPIECZENIA:

Obligacje serii B1 nie są zabezpieczone.

WARTOŚĆ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ ORAZ PERSPEKTYWY KSZTAŁTOWANIA ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA DO CZASU CAŁKOWITEGO WYKUPU OBLIGACJI PROPONOWANYCH DO NABYCIA:

Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi: 346 376 565 zł. Emitent ocenia, że do czasu całkowitego wykupu Obligacji, wartość jego zobowiązań finansowych netto nie przekroczy 225% skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta.