Raport nr 9/2008
28.03.2008

Zakończenie zamkniętej emisji obligacji

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu (Emitent) informuje o zakończeniu w dniu dzisiejszym zamkniętej emisji obligacji (w trybie oferty niepublicznej).

Wobec złożenia ofert i przyjęcia zapisów na wszystkie (20 szt.) obligacji serii C o wartości nominalnej 200.000 PLN (słownie: dwieście tysięcy) każda i cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Zarząd Spółki w dniu 28.03.2008 r. dokonał ich przydziału.

Łączna wartość wyemitowanych obligacji wynosi 4.000 000 PLN (słownie: cztery miliony).

Wpływy z emisji przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z zakupem pakietów wierzytelności w przetargach organizowanych przez usługodawców masowych, a także na pokrycie kosztów dochodzenia zapłaty tychże wierzytelności i uregulowanie innych zobowiązań Emitenta.

Jednocześnie Emitent informuje, że wszystkie wcześniej wyemitowane 6 – miesięczne obligacje serii A w liczbie 10 szt. o wartości nominalnej 450.000 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) każda i cenie emisyjnej równej wartości nominalnej z terminem wykupu przypadającym na dzień 29.03.2008 r. zostały w dniu dzisiejszym wykupione wraz z należnym oprocentowaniem.

Artur Górnik – Prezes Zarządu