Raport nr 33/2016
17.03.2016

Spełnienie warunków zawieszających oraz zbycie aktywów o znacznej wartości

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2016 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zawarcia przez jednostkę zależną od Spółki – Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu („Zbywca”) z AGIO Wierzytelności PLUS 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie („Nabywca”) umowy przelewu wierzytelności w ramach procesu sekurytyzacji (Umowa) w wyniku czego łączna wartość zawartych umów w okresie ostatnich 12 miesięcy osiągnęła wartość 88,37 mln PLN, informuje o powzięciu wiadomości, że warunki zawieszające wskazane w Umowie tj.:
1. zapłata przez Nabywcę ceny nie później niż do dnia 16 marca 2016 r.,
2. przejście wierzytelności oraz zabezpieczeń na Zbywcę, na warunkach przewidzianych w umowie przelewu wierzytelności zawartej z Unicredit S.A. z siedzibą w Bukareszcie, o której podpisaniu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 66/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r.,
– zostały spełnione.

Przedmiotem Umowy (największej pod względem wartości w tym okresie) jest zbycie przez Zbywcę pakietu wierzytelności, obejmującego wierzytelności pieniężne Zbywcy wobec dłużników – podmiotów gospodarczych w tym małych i średnich przedsiębiorstw z tytułu umów pożyczek niezabezpieczonych i zabezpieczonych, w tym hipotecznie, o łącznej wartości nominalnej około 186,88 mln EUR („Pakiet Wierzytelności”) za cenę około 15,99 mln EUR („Cena”). Przeliczając w/w wartości wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień wystąpienia zdarzenia łączna wartość nominalna zbytego Pakietu Wierzytelności wynosi około 800,07 mln PLN, zaś cena około 68,47 mln PLN. W oparciu o Umowę Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. zbył jednocześnie w dniu dzisiejszym aktywa o znacznej wartości. Wartość ewidencyjna zbytych aktywów w księgach rachunkowych jednostki zależnej wynosi około 67,79 mln PLN.
Pomiędzy Emitentem a Nabywcą oraz pomiędzy osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Nabywcą nie ma powiązań. Emitent jest jedynym wspólnikiem Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu, posiadającym 100% akcji w kapitale zakładowym tej Spółki jak i 100% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, a ponadto Pan Paweł Robert Szewczyk będący Prezesem Zarządu Emitenta pełni jednocześnie funkcję Dyrektora Klasy A Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. Jednocześnie Emitent jest także podmiotem zarządzającym wierzytelnościami Nabywcy i Zbywcy.
Kryterium stanowiącym podstawę uznania zbytych aktywów za aktywa o znacznej wartości jest cena zbycia pakietu wierzytelności, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Z uwagi na okoliczność, że zdarzenie nie dotyczy nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części jego mienia, nieruchomości lub innych środków trwałych ani też nabycia, zbycia lub obciążenia akcji (udziałów) ograniczonym prawem rzeczowym w innych jednostkach podanie danych, o których mowa w § 7 pkt 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim nie ma zastosowania.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 1 pkt. 1 i 4, § 7 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. z 2014 roku, poz. 133).