Raport nr 13/2009
1.06.2009

Zmiana terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy rozpoczynajacy sie 1 kwietnia 2008 r. i konczacy sie 31 marca 2009 r.

Zgodnie z paragrafem 103 ustęp 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259) Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu (Emitent) informuje, że ulega zmianie data przekazania raportu okresowego podana w raporcie bieżącym Nr 9/2009 z dnia 21.04.2009 r.

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2008 r. i kończący się 31 marca 2009 r. – zostanie przekazany w dniu 16 czerwca 2009 r. (zamiast 3 czerwca 2009 r.).

Artur Górnik – Prezes Zarządu