Raport nr 26/2012
31.08.2012

Informacja osób zobowiązanych o zbyciu akcji Emitenta

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 31 sierpnia 2012 r. otrzymał na podstawie przepisu art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) w związku z przepisem § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U. Nr 229, poz. 1950) informacje o transakcjach sprzedaży akcji Spółki Kredyt Inkaso S.A. przez osoby zobowiązane.
Dnia 27 sierpnia 2012 r. osoba blisko związana w stosunku do członka Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso SA Ireneusza Chadaj sprzedała 150 000 sztuk akcji Kredyt Inkaso SA po cenie 14,80 zł. Miejsce i tryb zawarcia transakcji: sprzedaż na rynku regulowanym, sesyjna zwykła. Informację sporządzono dnia 30 sierpnia 2012 r.
Również w dniu 27 sierpnia 2012 r. osoba zobowiązana Wiceprezes Zarządu Kredyt Inkaso SA Sławomir Ćwik sprzedał 9 700 sztuk akcji Kredyt Inkaso SA po cenie 14,95 zł. Miejsce i tryb zawarcia transakcji: sprzedaż na rynku regulowanym, sesyjna zwykła. Informację sporządzono dnia 31 sierpnia 2012 r.