Raport nr 18/2017
21:34 18.04.2017

Emisja obligacji przez podmiot zależny

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym tj. 18 kwietnia 2017 r. przez podmiot zależny tj. Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu („Spółka Zależna”, „Emitent”) uchwały w sprawie emisji obligacji serii G01 („Obligacje”).

Obligacje emitowane przez Spółkę Zależną w całości zostaną zaoferowane Kredyt Inkaso S.A.

Obligacje wyemitowane zostaną na następujących warunkach:

CEL EMISJI OBLIGACJI:

Celem emisji Obligacji jest: (i) uzyskanie niezbędnych środków do dokonywania transakcji sekurytyzacji, które dotyczyć będą pośrednich nabyć pakietów wierzytelności poprzez zakup lub subskrypcję certyfikatów inwestycyjnych niestandaryzowanego sekurytyzacyjnego funduszu lub funduszy inwestycyjnych zamkniętych, (ii) finansowanie zakupu portfeli wierzytelności, (iii) spłata zobowiązań.

OKREŚLENIE RODZAJU EMITOWANYCH OBLIGACJI ORAZ WIELKOŚĆ EMISJI:

Spółka Zależna wyemituje 400 (czterysta) sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii G01, o wartości nominalnej 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100) każda, o łącznej wartości nominalnej do 40.000.000 zł (czterdzieści milionów złotych 00/100).

Obligacje są obligacjami na okaziciela, niemającymi formy dokumentu (zdematerializowanymi) i będą zarejestrowane w ewidencji. Prawem właściwym dla emisji Obligacji jest prawo luksemburskie.

WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA OBLIGACJI:

Wartość nominalna oraz emisyjna jednej Obligacji wynosi 100 000,00 (sto tysięcy) złotych.

WARUNKI WYKUPU I WARUNKI WYPŁATY OPROCENTOWANIA OBLIGACJI:

Wysokość oprocentowania Obligacji jest zmienna i stanowi sumę WIBOR 6M oraz marży odsetkowej w wysokości 4,3%. Maksymalny termin wykupu Obligacji przypada w dniu 20 kwietnia 2020 roku. Odsetki od Obligacji będą wypłacane w okresach półrocznych (20 października 2017 r., 20 kwietnia 2018 r., 20 października 2018 r., 20 kwietnia 2019 r., 20 października 2019 r., 20 kwietnia 2020 r.).

Spółka Zależna może dokonać w każdym czasie wcześniejszego wykupu Obligacji. Emitent zawiadomi Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji. W sytuacji wcześniejszego wykupu Emitent wykupi Obligacje po cenie nominale wraz należnymi odsetkami naliczonymi do dnia wcześniejszego wykupu.

WYSOKOŚĆ I FORMY EWENTUALNEGO ZABEZPIECZENIA I OZNACZENIE PODMIOTU UDZIELAJĄCEGO ZABEZPIECZENIA:

Obligacje serii G01 nie są zabezpieczone.