Raport nr 74/2016
19:32 29.09.2016

Ogłoszenie przerwy w obradach, treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 września 2016 r. przed zarządzeniem przerwy oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach do uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) działając w oparciu o § 38 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zmianami), w załączeniu przesyła treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 września 2016 r. przed zarządzeniem przerwy.

Pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący BEST S.A. zgłosił sprzeciw do następujących uchwał:
– nr 5/2016;
– nr 11/2016.

Sprzeciwy zostały wpisane do protokołu obrad z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Ponadto w związku z powierzeniem profesjonalnemu podmiotowi organizacji przebiegu Walnego Zgromadzenia w zakresie obsługi głosowania oraz obliczania liczby głosów przy wykorzystaniu urządzeń komputerowych Zwyczajnego Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej, a także wobec nie podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki nie została również podjęta uchwała w przedmiocie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Zarząd informuje ponadto, ze po rozpatrzeniu punktu 16 porządku obrad zmienionego zgodnie z uchwałą nr 4/2016 została ogłoszona przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 3 października 2016 roku. Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi 3 października 2016 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Domaniewskiej 39, VI Piętro (budynek Nefryt), 02-672 Warszawa.