Raport nr 92/2010K
22.12.2010

Zakup pakietu wierzytelności przez KI I NS FIZ od PKO B.P. S.A. – korekta

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 92/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. informujemy, że w treści raportu wkradł się błąd polegający na niewłaściwym określeniu wartości nominalnej zakupionego pakietu wierzytelności. Poniżej przekazujemy prawidłową treść raportu.

 

Zarząd Spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o nabyciu przez Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty aktywów znacznej wartości.

W dniu 14 grudnia 2010 r. Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawarł umowę zakupu pakietu wierzytelności z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o łącznej wartości nominalnej ok. 210 mln zł, w tym kapitał: ok. 155 mln złotych za cenę w kwocie 34,3 mln zł. Kryterium stanowiącym podstawę uznania nabytych aktywów za aktywa znacznej wartości jest w/w cena nabycia pakietu wierzytelności, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Transakcja została sfinansowana ze środków własnych Funduszu. Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od stosowanych w tego typu umowach. Powyższe zdarzenie jest< wynikiem realizacji przez Kredyt Inkaso S.A. przyjętej strategii zakładającej.