Raport nr 60/2016
18:59 18.08.2016

Skierowanie roszczenia odszkodowawczego znacznej wartości na drogę sądową

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka skierowała do właściwego sądu pozew o zapłatę przeciwko pozwanym solidarnie: Best S.A. z siedzibą w Gdyni oraz Panu Krzysztofowi Borusowskiemu („Pozwani”, „Pozew”).

Spółka w Pozwie domaga się:

  1. Zasądzenia od Pozwanych solidarnie na rzecz Spółki kwoty w wysokości 60.734.500,00 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące pięćset złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty,
  2. Zasądzenie od Pozwanych solidarnie na rzecz Spółki zwrotu kosztów procesu, według norm przepisanych, o ile na ostatniej rozprawie nie zostanie złożone zestawienie kosztów.

Żądana kwota wynika z roszczenia Spółki wobec Pozwanych o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na skutek rozpowszechniania przez Pozwanych nieprawdziwych i pomawiających informacji: dotyczących Zarządu Spółki, rzekomych nieprawidłowości w Spółce, rzekomego fałszowania sprawozdań finansowych i braku umocowania Zarządu Spółki do działania w jej imieniu, co zdaniem Spółki stanowiło bezpośrednią przyczynę wypowiedzenia przez Trigon Profit XIV Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Trigon Profit XIV NS FIZ”), Trigon Profit XV Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty(„Trigon Profit XV NS FIZ”), Trigon Profit XVI Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty(„Trigon Profit XVI NS FIZ”), AGIO Wierzytelności Plus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („AWP NS FIZ”) oraz AGIO Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („AWP 2 NS FIZ”) zawartych ze Spółką umów zlecenia zarządzania portfelami wierzytelności oraz umów o obsługę prawną.
Kwota roszczenia stanowi sumę rzeczywistych strat poniesionych przez Spółkę oraz szacowanych utraconych przez nią korzyści w latach przyszłych, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 57/2016 z dnia 10 sierpnia 2016r. oraz dodatkowo szacowanych utraconych korzyści, na skutek m.in. wypowiedzenia umów o zarządzanie przez („Trigon Profit XIV NS FIZ”), („Trigon Profit XV NS FIZ”), („Trigon Profit XVI NS FIZ”).
Spółka informowała, o przyczynach oraz wpływie wypowiedzenia w/w umów na sytuację majątkową Spółki, w tym w szczególności na utratę dalszych systematycznych dochodów jak również o możliwości wystąpienia Spółki na drogę sądową w celu dochodzenia stosownych roszczeń odszkodowawczych, w Skonsolidowanym Raporcie Kwartalnym za 1 kwartał roku obrotowego 2016/2017 przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 12 sierpnia 2016.