Raport nr 66/2023/K
17:33 12.01.2024

Korekta raportu bieżącego nr 66/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) informuje, że na skutek omyłki pisarskiej, w załączniku „Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia” („Załącznik”) do raportu bieżącego nr 66/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. („Raport”) została zamieszczona błędna informacja podsumowująca głosowanie nad Uchwałą nr 5/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia Spółki („Uchwała nr 5/2023”).

W związku z powyższym korekcie ulega treść Załącznika w zakresie Uchwały nr 5/2023, w następujący sposób:

Było:

– „Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.”

Jest:

– „Przeprowadzono głosowanie jawne. Uchwała nie została podjęta.”

Wobec powyższego, Zarząd Spółki przekazuje skorygowaną treść Załącznika.

Pozostałe informacje wskazane w Raporcie pozostają bez zmian.

Pliki do pobrania