Raport nr 16/2018
16:14 23.03.2018

Powołanie osoby nadzorującej

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) działając w oparciu o § 5 ust. 1 pkt 22 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zmianami), informuje, że członkowie Rady Nadzorczej na posiedzeniu w dniu dzisiejszym tj. 23 marca 2018 roku powołali Pana Karola Sowę w skład Rady Nadzorczej Emitenta. Powołanie nastąpiło w trybie kooptacji.

Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej było konsekwencją rezygnacji Pani Ewy Podgórskiej, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2018 z dnia 19 marca 20178 r.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym Spółce Pan Karol Sowa:
– nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności KREDYT INKASO S.A.,
– nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec KREDYT INKASO jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,
– nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej wobec KREDYT INKASO jako członek jej organu,
– nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorys Pana Karola Sowy stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania