Raport nr 16/2017
17:29 29.03.2017

Rozliczenie emisji obligacji serii C1

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2017 z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie emisji obligacji serii C1 („Obligacje”), raportu bieżącego nr 15/2017 z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie warunkowego przydziału Obligacji serii C1 oraz raportu bieżącego nr 15/2017 K z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie korekty raportu bieżącego nr 15/2017 dotyczącego warunkowego przydziału Obligacji serii C1, Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 29 marca 2017 r. powziął informację, że został spełniony warunek przydziału Obligacji serii C1 tj. Obligacje zarejestrowano w KDPW na podstawie realizacji instrukcji rozrachunku, o których mowa w § 11 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Obligacje serii C1 zarejestrowano w systemie KDPW, pod kodem PLKRINK 00204, w ilości 103 000 sztuk oraz o nominalnej wartości 1 000 zł każda Obligacja. Obligacje zatem zostały prawidłowo opłacone przez inwestorów, którym Spółka w dniu 28 marca 2017 roku warunkowo przydzieliła Obligacje.

Wobec powyższego emisja Obligacji w łącznej wartości nominalnej 103.000.000 zł w dniu dzisiejszym doszła do skutku.