Raport nr 45/2019
09:13 23.10.2019

Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela serii F1

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 12/2019, 13/2019, 16/2019 Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) informuje, o podjęciu przez Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Uchwały nr 1104/2019 z dnia 22 października 2019 r. wprowadzającej do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) zwykłych obligacji na okaziciela serii F1 wyemitowanych przez Spółkę, o łącznej wartości nominalnej 210.000.000 zł (dwieście dziesięć milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc złotych). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

O terminie pierwszego notowania obligacji na alternatywnym systemie obrotu Catalyst Spółka poinformuje odrębnym raportem.

Pliki do pobrania