Raport nr 8/2017
19:27 2.03.2017

Umorzenie postępowania w sprawie wyznaczenia biegłego rewidenta do spraw szczególnych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 96/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r., oraz raportu nr 5/2017 z dnia 6 lutego 2017 r., Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, datowane na dzień 15 lutego 2017 r., o umorzeniu postępowania z wniosku akcjonariusza Spółki – BEST S.A. z siedzibą w Gdyni o wyznaczenie biegłego rewidenta do spraw szczególnych tj. spółki Russel Bedford Poland Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotowe postanowienie jest nieprawomocne.