Raport nr 15/2013
24.06.2013

Powołanie członków Zarządu Emitenta na kolejną kadencję

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 24 czerwca 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała na kolejną kadencję dwóch dotychczasowych członków Zarządu, tj.:
– Pana Pawła Roberta Szewczyka – na funkcję Prezesa Zarządu,
– Pana Jana Pawła Lisickiego – na funkcję Wiceprezesa Zarządu.
Szczegółowe informacje o powołanych osobach zarządzających Emitenta znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.