Raport nr 30/2015
10.09.2015

Informacja o spadku poniżej 5% udziału w ogólnej licznie głosów Kredyt Inkaso S.A.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 10 września 2015 r. otrzymał zawiadomienie o zmianie wysokości udziału w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso S.A. o poniższej treści:

„Pioneer Pekao Investment Management SA (PPIM), działając zgodnie z Art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z Art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 1382 z późn. zm.), zawiadamia o spadku łącznego zaangażowania do poziomu 4,19% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki: Kredyt Inkaso SA w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych.

  dotyczy wszystkich Klientów Pioneer Pekao Investment Management S.A.
 Rodzaj zdarzenia: sprzedaż akcji
 Data zdarzenia: 04.09.2015
 Firma spółki Kredyt Inkaso SA
 Siedziba i adres spółk ul Domaniewska 39A02-672 Warszawa
Faks 22/212 57 57
Stan posiadania przed zmiana udziału:
 Liczba posiadanych akcji
709 378
 Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki
5,48%
 Liczba głosów z posiadanych akcji
709 378
 Udział procentowy w liczbie głosów ma WZ
5,48%
Stan posiadania po zmianie udziału:
 Liczba posiadanych akcji
541 995
 Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki
4,19%
 Liczba głosów z posiadanych akcji
541 995
 Udział procentowy w liczbie głosów ma WZ
4,19%

Uwagi: Akcjonariuszami posiadającymi łącznie wskazaną w powyższej tabeli liczbę głosów w WZ są wszyscy Klienci Pioneer Pekao Investment Management S.A. (w zakresie portfeli zarządzanych przez PPIM).”