Raport nr 92/2016
17:08 30.11.2016

Zawarcie umów spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej przez spółkę zależną Emitenta

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 30 listopada 2016 roku jednostka zależna Emitenta Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. (Société Anonyme) z siedzibą w Luksemburgu („Jednostka Zależna”) zawarła z Trigon Profit IX Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (TRIGON PROFIT IX) porozumienie o zwrotnym przeniesieniu praw do przepływów pieniężnych z wierzytelności i wygaśnięciu umowy o subpartycypację zawartej pomiędzy Jednostką Zależną a TRIGON PROFIT IX w dniu 15 marca 2016 r. („Porozumienie”), w wyniku czego łączna wartość umów zawartych przez Emitenta i jego jednostki zależne z TRIGON PROFIT IX w okresie ostatnich 12 miesięcy osiągnęła wartość 30,47 mln zł.
Największą pod względem wartości umową w tym okresie jest Porozumienie zawarte w dniu dzisiejszym. Przedmiotem Porozumienia jest zwrotne przeniesienie przez TRIGON PROFIT IX („Subpartycypanta”) na Jednostkę Zależną wyłącznego prawa do przepływów pieniężnych przysługujących Subpartycypantowi wobec dłużników obejmujące wierzytelności z tytułu pożyczek bankowych dla klientów indywidualnych z rynku rumuńskiego o wartości nominalnej wynoszącej około 107,94 mln zł za kwotę rozliczenia około 11,81 mln zł.
W związku z zawarciem Porozumienia Jednostce Zależnej jako wyłącznemu właścicielowi wierzytelności przysługuje wyłączne prawo do przepływów pieniężnych z wierzytelności objętych Porozumieniem (w tym wpływów tytułem spłaty wierzytelności oraz obciążeń tytułem kosztów i wydatków) wraz z przejęciem ryzyka niewypłacalności dłużników oraz ryzyka terminu i wysokości przepływów.
Porozumienie nie zawiera specyficznych warunków, innych niż warunki charakterystyczne dla tego typu umów oraz takich które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów, w szczególności Porozumienie nie przewiduje (i) kar umownych, (ii) umownego prawa odstąpienia od umowy, (iii) zabezpieczeń wierzytelności wynikających z tej umowy (iv) terminów.