Raport nr 55/2010
14.09.2010

Ustanowienie programu emisji obligacji

Zarząd Kredyt Inkaso SA („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym (14 września 2010 r.) ustanowił Program Emisji Obligacji oraz podpisał z Banco Espírito Santo de Investimento S.A. Spółka Akcyjna (Portugalia), Oddział w Polsce („BESI”) umowę agencyjną oraz umowę dealerską dotyczącą tegoż Programu.

Zawarcie powyższych umów stanowi kontynuację działań zapoczątkowanych podpisaniem w dniu 16 lipca 2010 r. umowy o powierzenie BESI przez Kredyt Inkaso SA zorganizowania programu emisji obligacji nie znajdujących się w obrocie publicznym, na okaziciela, niezabezpieczonych i nie mających formy dokumentu (o czym informowano raportem bieżącym nr 44/2010 z dnia 16.07.2010 r.).

Ustanowiony Program Emisji Obligacji opiewa na łączną kwotę 150.000.000 zł (sto pięćdziesiąt milionów złotych) z możliwością podwyższenia tej kwoty, na mocy odrębnej decyzji Emitenta, do kwoty 250.000.000 zł (dwieście pięćdziesiąt milionów złotych). Okres obowiązywania programu emisji rozpoczyna się w dniu pierwszej emisji i kończy się 30 czerwca 2013 roku lub w dniu emisji wyczerpującej Maksymalną Wartość Programu w zależności od tego, która z tych dat przypadnie wcześniej. W ramach Programu Emisji Obligacji przewiduje się wielokrotne emisje Obligacji w trybie zlecenia emisji poszczególnych serii. Wartość nominalna każdej serii emisji obligacji będzie ustalana przez Zarząd Spółki przed emisją nowej serii obligacji.

Emitent ustanowił Banco Espirito Santo de Investimento S.A. Oddział w Polsce, jako Agenta Emisji, Agenta Płatniczego, Depozytariusza i Dealera.

 

Jak już wcześniej informowano Emitent zamierza zapewnić sobie finansowanie dłużne w wysokości docelowo dwukrotności kapitałów własnych pomniejszonych o kapitał z aktualizacji wynikający z przeszacowania portfeli zakupionych należności oraz o saldo wartości niematerialnych i prawnych. Intencją Spółki jest optymalizacja jej zobowiązań, w kierunku zmniejszenia kosztów jego obsługi i wydłużenia okresu zapadalności.

Pierwsza seria emisji obligacji powinna mieć miejsce w terminie do dnia 21 września 2010 r.