Raport nr 42/2016
6.04.2016

Powołanie osób nadzorujących – uzupełnienie

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) działając w oparciu o § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zmianami), w nawiązaniu do raportu nr 41/2016 oraz w celu jego uzupełnienia, informuje o otrzymaniu życiorysu  Pana Karola Macieja Szymańskiego – członka Rady Nadzorczej powołanej na nową kadencję. Pan Karol Maciej Szymański został powołany w skład Rady Nadzorczej Emitenta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 5 kwietnia 2016 r. (wybór nastąpił w trybie głosowania grupami przez grupę utworzoną przez akcjonariusza Gamex sp. z o.o.). Powyższy życiorys przekazujemy do publicznej wiadomości w formie załącznika do niniejszego raportu.