Raport nr 91/2010
21.12.2010

Nabycie certyfikatów inwestycyjnych Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego przez Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) Société Anonyme (S.A.)

Zarząd Spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o nabyciu przez Spółkę zależną Emitenta aktywów znacznej wartości.

 

W dniu wczorajszym tj. 20 grudnia 2010 r. jego Spółka zależna – Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxemburg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu nabyła prawa uczestnictwa w Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanym Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym. Prawa uczestnictwa reprezentowane certyfikatami inwestycyjnymi serii B, które Spółka zależna nabyła w ilości 124, o wartości 277 390,67 zł (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych sześćdziesiąt siedem groszy) każdy i łącznej wartości 34.396.443,08 zł (trzydzieści cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote osiem groszy), zostały nabyte od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Emitent jest jedynym wspólnikiem Spółki zależnej będącej nabywcą certyfikatów inwestycyjnych oraz jednocześnie Emitent jak i Spółka zależna są inwestorami emitującego certyfikaty inwestycyjne Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Wobec powyższego, wskutek tej transakcji Emitent nabył pośrednio:
– 124 (sto dwadzieścia cztery) certyfikaty inwestycyjne Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za cenę 34.396.443,08 zł (trzydzieści cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote osiem groszy).

Kryterium stanowiącym podstawę uznania nabytych aktywów za aktywa znacznej wartości jest w/w wartość nabytych certyfikatów inwestycyjnych, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta
Transakcja nabycia certyfikatów została sfinansowana ze środków własnych Spółki zależnej.
Nabycie powyższych certyfikatów jest kolejnym krokiem Emitenta w kierunku realizacji długoterminowego celu strategicznego jakim jest uzyskanie znaczącej pozycji na runku hurtowego obrotu wierzytelnościami trudnymi pochodzącymi od instytucji bankowych.