Raport nr 45/2014
13.12.2014

Informacja Spółki w sprawie raportu nr 3/2014 z dnia 13 grudnia 2014 r.

W związku z omyłkowym przekazaniem (błąd operatora systemu ESPI) w dniu 13 grudnia 2014 r. do publicznej wiadomości (zamiast do kancelarii niepublicznej KNF) zawiadomienia o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji o zawartej w dniu 12 grudnia 2014 r. przez Kredyt Inkaso S.A. oraz jego Jednostkę Zależną umowy koinwestycyjnej („Umowa”) zawartej pod warunkami zawieszającymi (raport nr 3/2014), Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje:

1) Zawarta przez Emitenta, jego Jednostkę Zależną i pozostałych partnerów („Strony Umowy”) Umowa dotyczy zawiązania współpracy i związanych z podjętą współpracą wzajemnych zobowiązań Stron, które w rezultacie mają doprowadzić do zrealizowania przedmiotu Umowy („Przedmiot Umowy”);
2) zobowiązania Stron Umowy obejmują w odniesieniu do Emitenta czynności wchodzące w zakres podstawowej działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej wynikające z normalnego, bieżącego funkcjonowania i rozwoju;
3) Przedmiot Umowy objęty współpracą Stron Umowy, którego realizacja zależy od ziszczenia warunków zawieszających, mieści się w zwykłym przedmiocie działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej;
4) Słuszny interes Emitenta niezmiennie przemawia za opóźnieniem przekazania informacji poufnej o szczegółach zawartej Umowy do publicznej wiadomości i brak ich przekazania w określonym przez Emitenta okresie czasu nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej.