Raport nr 59/2016
20:49 16.08.2016

Aktualizacja z dnia 16 sierpnia 2016 r. stanowiska Zarządu KREDYT INKASO S.A. dotyczącego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji KREDYT INKASO S.A.,

Zarząd KREDYT INKASO z siedzibą w Warszawie („Spółka„), w związku z dokonaną w dniu 16 sierpnia 2016 r. przez spółkę WPEF VI Holding V B.V. z siedzibą w Bossum, Holandia („Wzywający„) zmianą treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki, ogłoszonego w dniu 26 lipca 2016 r. („Wezwanie„, „Akcje„, „Zmiana Wezwania„), niniejszym – tytułem aktualizacji przedstawionego w raporcie bieżącym nr 56/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r. stanowiska Zarządu Spółki dotyczącego Wezwania („Stanowisko Zarządu„) – wskazuje, że będące przedmiotem Zmiany Wezwania podwyższenie, z 22,00 zł do 25,00 zł, ceny za Akcje nabywane w ramach Wezwania w okresie od dnia 16 sierpnia 2016 r. do dnia 23 sierpnia 2016 r. włącznie, („Cena Akcji„) nie wpływa na konieczność sformułowania odmiennych wniosków niż zawarte w Stanowisku Zarządu w zakresie adekwatności Ceny Akcji względem wartości godziwej Spółki. Zdaniem Zarządu, w kontekście uwarunkowań przedstawionych w Stanowisku Zarządu, Cenę Akcji proponowaną na poziomie 25,00 zł (a więc o ponad 13% wyższym niż poprzednia kwota 22,00 zł, należy uznać za odzwierciedlającą wartość godziwą Spółki.