Raport nr 26/2014
9.07.2014

Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości jednostki zależnej Emitenta

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2014 z dnia 12 czerwca 2014 roku Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu wczorajszym powziął informację o ustanowieniu zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości jednostki zależnej Emitenta tj. Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Fundusz).Postanowieniem z dnia 7 lipca 2014 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów dokonał wpisu w Rejestrze Zastawów zastawu rejestrowego na wszystkich wierzytelnościach Funduszu wynikających z umowy rachunku celowego do najwyższej kwoty zabezpieczenia 73.000.000,00 złotych (siedemdziesiąt trzy miliony) w celu zabezpieczenia opcjonalnego obecnych i przyszłych wierzytelności pieniężnych przysługujących obligatariuszom obligacji serii K wobec Funduszu.

Fundusz ma obowiązek dokonywać wpłat na rachunek celowy zgodnie z poniższymi warunkami:
(a) w okresie obejmującym pierwsze dwa miesiące począwszy od 9 maja 2014 r. Fundusz ma obowiązek dokonania wpłat w kwocie nie niższej niż 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), lecz nie większej niż 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych);
(b) w każdym kolejnym miesiącu następującym po okresie wskazanym w pkt (a) powyżej (tj. trzecim i kolejnym miesiącu po 9 maja 2014 r.) Fundusz ma obowiązek dokonania wpłat w kwocie nie niższej niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych), lecz nie większej niż 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych); oraz
(c) w każdym okresie odsetkowym wskazanym w warunkach emisji obligacji serii K, wpłaty na rachunek celowy nie powinny być niższe niż 18.000.000 zł (słownie: osiemnaście milionów złotych).
Wartość zobowiązania zabezpieczonego zastawem rejestrowym stanowi równowartość 146% wartości nominalnej obligacji serii K Funduszu tj. 73.000.000,00 złotych (siedemdziesiąt trzy miliony).
Emitent nie identyfikuje powiązań pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a zastawnikiem i jego osobami zarządzającymi.
Kryterium stanowiącym podstawę uznania za aktywa znacznej wartości jest kwota najwyższej sumy zabezpieczenia, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.