Raport nr 21/2016
10.03.2016

Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 kwietnia 2016 r. w związku z wnioskiem akcjonariuszy Spółki; projekty uchwał

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2016 oraz nr 20/2016, informuje o wprowadzeniu – zgodnie z wnioskiem z dnia 10.03.2016 r. złożonym przez akcjonariuszy Spółki, tj. Generali Otwarty Fundusz Emerytalny, Aviva Fundusz Inwestycyjny oraz Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty – zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 5.04.2016 r. stosownie do treści ogłoszenia dokonanego w ww. raporcie bieżącym nr 15/2016 („NWZ”), polegających na uzupełnieniu pkt 7 porządku obrad NWZ („Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki”) o dodatkowe ppkt 1) i 2), w brzmieniu:
„1) przeprowadzenie wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3  – § 9 k.s.h.):
a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
b. dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
c. w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Radu Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami – powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej;
2) w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia składu Rady Nadzorczej Spółki w trybie określonym w ppkt 1) powyżej – przeprowadzenie zmian w składzie Rady Nadzorczej  w trybie zwykłym.”.
W związku z powyższym, zmieniony porządek obrad NWZ, które odbędzie się w dniu 5.04.2016. r. o godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39 (budynek Nefryt), VI PIĘTRO, 02 – 672 Warszawa, wygląda następująco:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
6.  Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji na temat bieżącej sytuacji w Spółce w związku z raportami bieżącymi nr 9, 10 i 13/2016.
7. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
1) przeprowadzenie wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3  – § 9 k.s.h.):
a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
b. dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
c. w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Radu Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami – powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej;
2) w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia składu Rady Nadzorczej Spółki w trybie określonym w ppkt 1) powyżej – przeprowadzenie zmian w składzie Rady Nadzorczej  w trybie zwykłym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej Spółki delegowanym do stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
10. Zamknięcie obrad.
Wobec uzupełnienia porządku obrad NWZ, Spółka przedstawia w formie załącznika do niniejszego raportu projekty uchwał NWZ do poszczególnych punktów zmienionego porządku obrad NWZ, z uwzględnieniem projektów związanych z dodaniem ppkt 1) i 2) w pkt 7.
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia i materiały dla akcjonariuszy, w tym opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu a także uzupełnione formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej www.kredytinkaso.pl.