Raport nr 86/2010
25.11.2010

I. Wyznaczenie ostatniego dnia notowania PDA serii E. II. Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii E.

I. Zarząd Kredyt Inkaso S.A. w Zamościu („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym (24 listopada 2010 r.) Spółka otrzymała Uchwałę nr 1214/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 listopada 2010 r. („GPW”) w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki KREDYT INKASO S.A.
Zgodnie z wyżej wymienioną Uchwałą, Zarząd Giełdy postanowił, na podstawie § 44 Rozdziału I Szczegółowych zasad Obrotu Giełdowego wyznaczyć na 25 listopada 2010 r. dzień ostatniego notowania 3.000.000 (trzech milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki KREDYT INKASO S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA kodem „PLKRINK00030”.
II.
Ponadto Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym (24 listopada 2010 r.) Spółka otrzymała Uchwałę nr 1215/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 listopada 2010 r. („GPW”) w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki KREDYT INKASO S.A. („Uchwała”).
Zgodnie z wyżej wymienioną Uchwałą, Zarząd Giełdy:
1) Stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki KREDYT INKASO S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.
2) Postanowił zgodnie z § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy wprowadzić z dniem 26 listopada 2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki KREDYT INKASO S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 26 listopada 2010 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLKRINK00014”.
Akcje serii E zostały wyemitowane w związku z Uchwałą nr 5/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A. z dnia 28 kwietnia 2010 r. (z późn. zm.).
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E zostało zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dnia 16 listopada 2010 r.
Zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW nr 730/10 z dnia 22 listopada 2010 r., przyjęcie do depozytu papierów wartościowych akcji serii E nastąpiło pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem PLKRINK00014.