Raport nr 11/2021
18:34 29.04.2021

Informacja o uchyleniu przez sąd odwoławczy udzielonego akcjonariuszowi Spółki zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności uchwały oraz ustalenie istnienia innej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 3/2021 i nr 4/2021, informuje, że Spółka powzięła w dniu dzisiejszym wiedzę o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVI Wydział Gospodarczy („Sąd”) postanowienia z dnia 27.04.2021 r. („Postanowienie”) zmieniającego – w wyniku uwzględnienia zażalenia złożonego przez Spółkę w dniu 22.02.2021 r. („Zażalenie”) – postanowienie Sądu z dnia 15.01.2021 r. o udzieleniu zabezpieczenia roszczeń („Zabezpieczenie”) Akcjonariusza przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności uchwały oraz ustalenie istnienia innej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 listopada 2020 r. („ZWZ”), które były objęte sprzeciwami zgłoszonymi przez Akcjonariusza zgodnie z informacją przekazaną przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 27/2020, skorygowanym w dniu 7 grudnia 2020 r. („Postępowanie”).

Sąd zmienił zaskarżone Zażaleniem postanowienie, w ten sposób, że oddalił w całości ww. wniosek Akcjonariusza o zabezpieczenie roszczeń, powodując upadek Zabezpieczenia, które w okresie swojego obowiązywania polegało na:
(i) zakazaniu Prezesowi Zarządu Spółki w osobie p. Macieja Jerzego Szymańskiego („Prezes Zarządu”) podejmowania jakichkolwiek działań i czynności w ramach reprezentacji Spółki oraz prowadzenia jej spraw – w zakresie przekraczającym zwykły zarząd, do czasu prawomocnego zakończenia Postępowania;
(ii) zakazaniu do czasu prawomocnego zakończenia Postępowania, rozporządzania prawami oraz zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki przekraczających kwotę 500.000 zł: (i) Zarządowi Spółki, o ile działa z udziałem Prezesa Zarządu, oraz, (ii) Prezesowi Zarządu działającemu łącznie z prokurentem Spółki;
(iii) wstrzymaniu wykonalności uchwały ZWZ nr 38/2020 w sprawie powołania p. Daniela Dąbrowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki Kredyt Inkaso S.A. na nową kadencję.

Postanowienie jest prawomocne i wywołuje skutki prawne z chwilą jego wydania. Wydanie Postanowienia oznacza, że Zabezpieczenie definitywnie upadło i nie obowiązuje. W związku z tym, z faktu wydania Postanowienia wynika, że:
1) Prezes Zarządu może wykonywać swoje kompetencje w pełnym wymiarze;
2) brak jest podstaw do kwestionowania, że pan Daniel Dąbrowski, od dnia powołania uchwałą ZWZ nr 38/2020 pozostaje nieprzerwanie członkiem liczącej pięć osób Rady Nadzorczej Spółki;
3) prawidłowe funkcjonowanie Rady Nadzorczej Spółki nie doznaje żadnych zakłóceń i może ona wykonywać wszelkie swoje kompetencje, mając zdolność do podejmowania uchwał, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Spółka wskazuje, że do tej pory nie został jej doręczony odpis pozwu powodującego wszczęcie Postępowania.

Pliki do pobrania