Raport nr 27/2018
13:19 4.05.2018

ustalenie daty pierwszego notowania obligacji serii PA02 w obrocie na rynku regulowanym – zmiana nazwy skróconej

Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2018 informuje, że zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 429/2018 z dnia 04 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 413/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst 300 000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii PA02 Spółki o wartości nominalnej 100,00 złotych każda („Obligacje”) zmianie uległa nazwa skrócona z KRI1222 na KRI0322.
W związku z powyższym Obligacje notowanie będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą KRI0322 począwszy od dnia 7 maja 2018 r.

Pliki do pobrania