Raport nr 92/2010
21.12.2010

Zakup pakietu wierzytelności przez KI I NS FIZ od PKO B.P. S.A.

Zarząd Spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o nabyciu przez Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty aktywów znacznej wartości.
W dniu 14 grudnia 2010 r. Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawarł umowę zakupu pakietu wierzytelności z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o łącznej wartości nominalnej kapitału ok. 210 mln. zł z prawem do należności ubocznych za cenę 34,3 mln zł.

Kryterium stanowiącym podstawę uznania nabytych aktywów za aktywa znacznej wartości jest w/w cena nabycia pakietu wierzytelności, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Transakcja została sfinansowana ze środków własnych Funduszu.

Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od stosowanych w tego typu umowach.

Powyższe zdarzenie jest wynikiem realizacji przez Kredyt Inkaso S.A. przyjętej strategii zakładającej uzyskanie znaczącej pozycji na rynku hurtowego obrotu wierzytelnościami z tytułu usług bankowych.