Raport nr 50/2010
25.08.2010

Utworzenie spółki zależnej Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) Société Anonyme (S.A.)

Zarząd Spółki Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) z siedzibą w Zamościu informuje, iż w dniu 24 sierpnia 2010 r. została utworzona spółka pod firmą Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) Société Anonyme (S.A.), z siedzibą w Luksemburgu, w której Emitent objął 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty 00/100) każdy udział i łącznej wartości 400.000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100), pokrywając je wkładem pieniężnym. Udziały zostały objęte po wartości nominalnej. Objęte udziały stanowią 100% kapitału zakładowego i uprawniają do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej Spółki. Udziały zostały objęte ze środków własnych Emitenta i stanowią inwestycję długoterminową.

Członkami trzyosobowego Zarządu Spółki Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) Société Anonyme zostali Pan Artur Górnik (Prezes Zarządu Emitenta), Pan Jacek Wolak (Doradca Podatkowy) oraz Pani Brigitte Pochon (Adwokat).

Utworzona Spółka Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. jest spółką kapitałową, do której stosuje się przepisy luksemburskiego prawa sekurytyzacyjnego wprowadzonego ustawą z dnia 22 marca 2004 r. Wyłącznym przedmiotem działalności Spółki jest dokonywanie transakcji sekurytyzacyjnych polegających na nabywaniu ryzyk związanych z różnymi klasami aktywów (głównie portfelami wierzytelności) i emitowaniu papierów wartościowych (akcji), których wartość uzależniona jest od tych ryzyk. Zgodnie z prawem Luksemburga Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. będąc Spółką sekurytyzacyjną w pełni podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 28,59%. Jednakże wypłata dywidendy lub odsetek na rzecz akcjonariuszy lub pożyczkodawców znacząco zmniejsza podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. Ponadto, jako że Spółka sekurytyzacyjna podlega w pełni opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów w Luksemburgu, stosuje się do niej zapisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w tym także Konwencji z dnia z dnia 14 czerwca 1995 roku między Rzeczpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1996 roku, Nr 110, poz. 5270). Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami podatkowymi dywidenda wypłacana przez Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. na rzecz Kredyt Inkaso S.A. będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Emitent zamierza w najbliższym czasie za pośrednictwem tej Spółki zakupić wszystkie, za wyjątkiem jednego, certyfikaty inwestycyjne Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz dokonywać w dalszej przyszłości inwestycji w niektóre kategorie pakietów wierzytelności. Utworzenie spółki Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. w siedzibą w Luksemburgu zapewni wzrost efektywności dokonywanych inwestycji dzięki korzystnym regulacjom podatkowym dotyczącym takich spółek.