Raport nr 30/2009
24.07.2009

Powołanie osoby nadzorujacej Emitenta

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259) Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że w dniu 23 lipca 2009 r. pozostali członkowie Rady Nadzorczej działając na podstawie § 8 ust. 12 Statutu Spółki dokonali uzupełnienia swojego składu w drodze kooptacji. Nowym członkiem Rady Nadzorczej został Robert Buchajski, lat 37

Wykształcenie:
2003-2005 Szkoła Główna Handlowa Kolegium Zarządzania i Finansów – studia doktoranckie
1997-2002 Szkoła Główna Handlowa Wydział Zarządzania i Marketingu – studia magisterskie
1986-1990 Liceum Ogólnokształcące w Zamościu profil matematyczno – fizyczny

Przebieg pracy zawodowej oraz posiadane kwalifikacje:
2005-obecnie dyr ds. rozwoju Multiserwis Sp.zo.o.
2004-2005 dyr ds. rozwoju i inwestycji kapitałowych ZWP Sanwil S.A.
2003-2004 Prezes zarządu Multiserwis Sp.zo.o.
1999-2003 PHP Zambut – dział sprzedaży – kierownik działu
1992-1998 PP JZO własna działalność gospodarcza – produkcja i sprzedaż obuwia
1990-1992 PHP Zambut – dział sprzedaży – sprzedawca

Inne:
2006 Członek Rady Nadzorczej Swarzędz S.A.
2006-2007 Członek Rady Nadzorczej NG2 S.A.
2009- obecnie Członek Rady Nadzorczej EMC Sp. z o.o.

Działalność wykonywana przez Pana Roberta Buchajskiego nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta. Nie uczestniczy w organach, ani nie jest wspólnikiem innych osób prawnych czy spółek osobowych konkurencyjnych do KREDYT INKASO S.A.

Powołana osoba nadzorująca nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Artur Górnik – Prezes Zarządu