Raport nr 18/2014
12.06.2014

Informacja o podjęciu decyzji o ustanowieniu zabezpieczenia opcjonalnego przez podmiot zależny Emitenta

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 9/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 roku oraz 10/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 roku Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o tym, że dnia 11 czerwca 2014 roku Zarząd Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. (Towarzystwo) podjął uchwałę o ustanowieniu zabezpieczenia opcjonalnego obecnych i przyszłych wierzytelności pieniężnych przysługujących obligatariuszom obligacji serii K wobec Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz).
W wyniku powyższego zostanie ustanowione zabezpieczenie opcjonalne w postaci zastawu rejestrowego na wszystkich wierzytelnościach Funduszu wynikających z umowy rachunku celowego w odniesieniu do rachunku celowego o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia do najwyższej kwoty zabezpieczenia stanowiącej równowartość 146% wartości nominalnej Obligacji tj. na kwotę 73.000.000,00 złotych (siedemdziesiąt trzy miliony).

Fundusz ma obowiązek dokonywać wpłat na rachunek celowy zgodnie z poniższymi warunkami:
(a) w okresie obejmującym pierwsze dwa miesiące począwszy od 9 maja 2014 r. Fundusz ma obowiązek dokonania wpłat w kwocie nie niższej niż 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), lecz nie większej niż 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych);
(b) w każdym kolejnym miesiącu następującym po okresie wskazanym w pkt (a) powyżej (tj. trzecim i kolejnym miesiącu po 9 maja 2014 r.) Fundusz ma obowiązek dokonania wpłat w kwocie nie niższej niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych), lecz nie większej niż 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych); oraz
(c) w każdym okresie odsetkowym wskazanym w warunkach emisji obligacji serii K, wpłaty na rachunek celowy nie powinny być niższe niż 18.000.000 zł (słownie: osiemnaście milionów złotych).

Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego oraz wniosek o wpis zastawu rejestrowego zostanie złożony przez Fundusz niezwłocznie.