Raport nr 2/2010
5.01.2010

Zawiadomienie o nabyciu akcji

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 04 stycznia 2010 r. otrzymał od Renale Management Limited z siedzibą w Limassol (Cypr) zawiadomienie następującej treści:

„ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję, iż w wyniku transakcji pakietowych posesyjnych zwartych na GPW w Warszawie w dniu 28 grudnia 2009 r. Spółka nabyła 104 500 (sto cztery tysiące pięćset) sztuk akcji Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu;

Przed zmianą Spółka posiadała 600.000 sztuk akcji Kredyt Inkaso S.A.;

Aktualnie po zawarciu transakcji Spółka posiada 704 500 sztuk akcji Kredyt Inkaso S.A., co stanowi 12,82% kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniają do wykonywania 704 500 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 12,82% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Ponadto Spółka informuje, że jest podmiotem zależnym od Agnieszki Buchajskiej i do nabycia akcji będących przedmiotem niniejszego zawiadomienia doszło od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej, w wyniku czego ma zastosowanie art. 75 ust. 3 pkt 2 ustawy o ofercie.”

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439).

Artur Górnik – Prezes Zarządu