Raport nr 26/2017
15:57 16.05.2017

Rezygnacja osoby nadzorującej

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 i § 27 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zm.), że w dniu dzisiejszym tj. 16 maja 2017 r. wpłynęło do Spółki datowane na 15 maja 2017 r. pisemne oświadczenie o rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Karpińskiego z członkostwa oraz pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym.

Oświadczenie o rezygnacji nie zawiera wskazania przyczyn rezygnacji.