Raport nr 27/2024
13:57 7.06.2024

Zawarcie przez jednostkę zależną Emitenta umowy znaczącej

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że jednostka zależna Emitenta Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności („Fundusz”) zawarła w dniu dzisiejszym tj. 7 czerwca 2024 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę przelewu wierzytelności („Umowa”).

Umowa przewiduje przeniesienie na Fundusz wierzytelności o wartości nominalnej wynoszącej ok. 128 mln PLN („Wierzytelności”). Pakiet obejmuje niezabezpieczone wierzytelności z tytułu czynności bankowych dokonanych przez Bank z osobami fizycznymi lub osobami prawnymi.

Umowa przewiduje, że przejście tytułu prawnego do Wierzytelności nastąpi w dniu zapłaty przez Fundusz ceny.

Warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Kryterium stanowiącym podstawę uznania Umowy za znaczącą umowę jest cena nabycia wierzytelności, która przekracza 10% skonsolidowanych kapitałów własnych grupy kapitałowej Emitenta.

Pliki do pobrania