Raport nr 6/2024
12:08 2.02.2024

Warunkowy przydział obligacji serii R1

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 2/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r., informuje, że w dniu 02 lutego 2024 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o warunkowym przydziale 20.000 (dwudziestu tysięcy) niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii R1 o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 20.000.000 PLN (dwadzieścia milionów złotych) („Obligacje”). Warunkowy przydział Obligacji został przez Zarząd Spółki dokonany zgodnie z listą wstępnej alokacji ustaloną przez Michael / Ström / Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie (pełniący w odniesieniu do Obligacji funkcję m.in. organizatora emisji i oferującego), z zastosowaniem zasad redukcji określonych w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.

Przydział Obligacji przez Zarząd Spółki nastąpił pod warunkiem zawieszającym zarejestrowania przydzielonych Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Ostateczna liczba Obligacji przydzielonych Inwestorom będzie wynikać z zarejestrowania Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., na podstawie stosownych instrukcji rozrachunku.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu oferty Obligacji zostaną przez Spółkę podane do publicznej wiadomości odrębnym raportem bieżącym.

Pliki do pobrania