Raport nr 55/2011
25.11.2011

Rejestracja przez Sąd zmian w statucie

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 25 listopada 2011 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu zmian w Statucie uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 września 2011 r. polegających na tym, że:

1) zmieniono brzmienie § 2 ust. 1:
było: „Siedzibą Spółki jest Zamość.”
jest: „Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

2) zmieniono brzmienie § 7 ust. 1:
było: „Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub może odbyć się w Warszawie.”
jest: „Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub może odbyć się w Zamościu.”

3) skreślono § 3 ust. 1a w brzmieniu:
„Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia numer 7/2007 z dnia 30 listopada 2007 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 200 000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden złoty zero groszy) złoty każda akcja.”

4) dodano § 8 ust. 8a w brzmieniu:
„Obowiązek uzyskania zgody, o której mowa w § 8 ust. 8 pkt. 3 i 4 nie dotyczy zaciągania zobowiązań od podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.”

5) dodano § 10 ust. 4 w brzmieniu:
„Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi do stosowania przez właściwe organy Unii Europejskiej. W sprawach nieuregulowanych przez MSSF stosowane będą przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.”

Wobec powyższego obecnie siedzibą Emitenta jest Warszawa.

Jednocześnie wykreślenie przez Sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego tj. § 3 ust. 1 a Statutu, dokonane zostało w związku z jego bezprzedmiotowością. Warunkowe podwyższenie kapitału uchwalono w 2007 r. na potrzeby realizowanego w Spółce w latach obrotowych 2008, 2009 i 2010 Programu Motywacyjnego, w wyniku którego jednak nie doszło do podwyższenia kapitału zakładowego, zaś po zakończeniu Programu zapis pozostawał martwy i należało go usunąć. Powyższa zmiana nie wpływa na rzeczywistą wysokość kapitału zakładowego Emitenta ani na liczbę głosów wynikającą z liczby wszystkich wyemitowanych akcji, która pozostaje bez zmian.