Raport nr 16/2010
29.03.2010

Korekta raportu okresowego Kredyt Inkaso S.A. za III kwartał roku obrotowego 2009/2010 r.

Zarząd Kredyt Inkaso SA z siedzibą w Zamościu (Emitent) informuje, że w opublikowanym w dniu 15 lutego 2010 r. raporcie okresowym za III kwartał roku obrotowego 2009/2010 w tytule rozdziału XV skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego wkradł się błąd.

Błędnie podano:
„XV. INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIAZANYMI, PRZEKRACZAJACYCH WARTOSCIA WYRAŻONA W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOSC KWOTY 500 00 EURO.

Nie wystąpiły.”

Prawidłowo powinno być:
„XV. INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI SĄ ONE ISTOTNE I ZOSTAŁY ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE.

Nie wystąpiły.”

W związku z powyższym przesyłamy raport skorygowany