Raport nr 65/2017
14:58 20.12.2017

Informacja o wniesieniu przez akcjonariusza Spółki pozwu przeciwko Spółce o uchylenie niektórych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2017 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Spółka powzięła w dniu dzisiejszym wiedzę o wniesieniu przez akcjonariusza Spółki – BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Powód”), pozwu z dnia 27 października 2017 r. do Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy przeciwko Spółce, w którym Powód dochodzi uchylenia – jako rzekomo sprzecznych z dobrymi obyczajami i godzących w interes Spółki oraz mających na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy (w tym Powoda) – pięciu uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2017 r. („ZWZ”), przeciwko którym Powód głosował oraz zgłosił do nich sprzeciwy, tj.:

1) uchwały nr 7/2017 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków;
2) uchwały nr 8/2017 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków;
3) uchwały nr 9/2017 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków;
4) uchwały nr 14/2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r.;
5) uchwały nr 15/2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r.;

o treści ww. uchwał ZWZ Emitent informował w raporcie bieżącym nr 49/2017 z dnia 27 września 2017 r.

Powyższy pozew zawiera również wniosek do Sądu o połączenie, w celu łącznego rozpoznania, sprawy objętej powyższym pozwem z toczącą się przed tym samym Sądem sprawą z powództwa Powoda, dotyczącą zaskarżenia uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 października 2016 r. (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 93/2016).

Spółka uznaje żądania zawarte w ww. pozwach za bezzasadne i zamierza przeciwstawiać się im, czynnie uczestnicząc w postępowaniu sądowym (szczegółowe odniesienie się Spółki do twierdzeń Powoda nastąpi w stosownej odpowiedzi na ww. pozew).