Raport nr 38/2010
1.07.2010

Decyzja o wypłacie dywidendy

Zarząd Kredyt Inkaso informuje, iż w dniu 1 lipca 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 16/2010 dotyczącą podziału zysku netto za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2009 roku a kończący się 31 marca 2010 roku w wysokości 5 533 tys. zł.

Zgodnie z w/w uchwałą zysk przeznacza się w całości na rzecz akcjonariuszy, na zasadach określonych poniżej:

Kwota zysku przeznaczonego na rzecz akcjonariuszy, powiększona o kwotę zysku z lat ubiegłych w wysokości 3 (trzy) tysiące złotych, to jest łącznie 5 536 tys. zł.:

a) w kwocie 1 373 500 zł. zostanie wypłacona akcjonariuszom, po uwzględnieniu niezbędnych potrąceń na poczet podatku dochodowego od sum przeznaczonych na rzecz akcjonariuszy zgodnie z niniejszą uchwałą, środkami pieniężnymi, zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami wypłaty dywidendy,

b) w kwocie 4 162 500 zł. zostanie przeznaczona na akcje gratisowe dla akcjonariuszy, w razie powzięcia uchwały o podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych, a w tym celu zostanie przeniesiona na kapitał rezerwowy na sfinansowanie emisji akcji gratisowych, na zasadach tej uchwały o tej emisji zostanie szczegółowo określone jej wykorzystanie.

Uchwała o podwyższeniu kapitału ze środków własnych została podjęta (uchwała NR 17/2010 ).

Prawo do dywidendy (dzień D) ustalono na dzień 8 lipca 2010 r.

Dywidenda zostanie wypłacona (dzień W) w dniu 8 października 2010 r.