Raport nr 40/2014
29.10.2014

Zawarcie przez podmiot zależny Emitenta umowy znaczącej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2014 z dnia 20 października 2014 r. i raportu bieżącego nr 39/2014 z dnia 29 października 2014 r. Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że powziął informację, iż jednostka zależna Emitenta Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (Fundusz) Subfundusz KI 2 zawarła w dniu 29 października 2014 r. umowę przelewu wierzytelności (Umowa) z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank).

Przedmiotem Umowy jest nabycie portfela wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie obejmującego wierzytelności pieniężne Banku wobec dłużników wyrażone w PLN, CHF, EUR i USD, przeliczone na PLN w oparciu o średni kurs NBP z dnia 28 października 2014 r. o łącznej kwocie wierzytelności (wartości nominalnej) 118 218 835,51 zł za cenę w kwocie 26 516 484,81 zł.

Zapłata ceny nastąpiła w dniu zawarcia Umowy. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10 % wartości Umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro, według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień zawarcia Umowy.

Kryterium stanowiącym podstawę uznania Umowy za znaczącą umowę jest cena nabycia portfela wierzytelności, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.